preloader
A box of Sun-Maid raisins beside a brown-bag lunch

Användarvillkor

Välkommen till vår webbplats www.sunmaid.se. Sun-Maid Growers of California (nedan kallat ”Sun-Maid”) driver den här webbplatsen som en tjänst till sina kunder. Genom att använda den här webbplatsen (nedan kallad ”webbplatsen”) samtycker du till att följa och vara bunden av nedanstående användarvillkor. Läs igenom villkoren nedan noggrant. Om du inte godkänner dessa villkor får du inte nyttja denna webbplats eller dess produkter och tjänster.

Sun-Maids Personuppgiftspolicy:

Sun-Maid åtar sig att upprätthålla integriteten och säkerheten kring all information om dig som du lämnar till Sun-Maid eller som vi samlar in från dig genom din användning av webbplatsen. Vi samlar in och använder sådan information i enlighet med Sun-Maids integritetspolicy, vilken du bör läsa igenom. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att din information används i enlighet med vår personuppgiftspolicy och bekräftar att alla uppgifter som du lämnar till oss är riktiga.

 

AVTAL

1.

Godkännande av avtalet

I detta avtal syftar termerna ”vi”, ”oss”, ”vår” och ”företaget” på Sun-Maid och dess övertagande bolag, partners, närstående bolag och ombud. ”Du” syftar på dig som användare av denna webbplats. Du samtycker till de villkor som anges i dessa användarvillkor (”avtalet”) med avseende på vår webbplats. Detta avtal och vår integritetspolicy utgör det fullständiga och enda avtalet mellan oss och dig och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, framställningar, garantier och överenskommelser när det gäller webbplatsen eller det innehåll, de produkter eller tjänster som tillhandahålls av eller genom webbplatsen och innehållet i detta avtal. Detta avtal kan när som helst ändras av oss. Sådana ändringar kommer att meddelas på webbplatsen inom rimlig tid innan de träder i kraft. Det senaste avtalet kommer att publiceras på webbplatsen och du bör läsa igenom detta avtal innan du använder webbplatsen. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av villkoren i det senast publicerade avtalet.

Detta avtal publicerades den 2011/04/18.

2.

Upphovsrätt och varumärken

Innehållet, organisationen, illustrationerna, designen, kompileringen, den magnetiska eller digitala konverteringen och andra frågor som rör webbplatsen skyddas av tillämplig amerikansk och internationell upphovsrätt, varumärkesrättigheter och annan äganderätt (inklusive bland annat immateriella rättigheter). ”SUN-MAID” och andra märken är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun-Maid. Övriga produkter, företagsnamn och annat innehåll som visas på webbplatsen kan vara varumärken eller upphovsrätter som tillhör tredje part. Enskilda dokument på denna server kan omfattas av olika upphovsrättsliga villkor som anges i respektive dokument. Du får inte kopiera, sprida, använda eller publicera sådant innehåll eller någon del av webbplatsen, med undantag för vad som tillåts enligt detta avtal. Du har ingen äganderätt till något innehåll, några dokument eller annat material som visas på webbplatsen. Att Sun-Maid publicerar information eller material på webbplatsen innebär inte att rättigheterna i fråga om informationen eller materialet upphör att gälla.

3.

Begränsad nyttjanderätt

Visning, utskrift eller hämtning av innehåll, illustrationer, formulär eller dokument från webbplatsen ger dig endast en begränsad icke-exklusiv licens som endast är till för ditt personliga bruk och inte för publicering, spridning, överlåtelse, underlicensiering, försäljning, framtagande av derivativa verk eller annan användning. Alla meddelanden om varumärken, upphovsrätt och äganderätt ska lämnas orörda. Ingen del av innehållet, formulären eller dokumenten får återges i någon form eller inkluderas i något elektroniskt eller mekaniskt informationssökningssystem annat än för ditt personliga bruk (men inte för återförsäljning eller spridning).

4.

Redigering, radering och ändring

Vi förbehåller oss rätten att efter eget fritt val redigera eller radera dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen, när som helst och utan förvarning.

5.

Skicka in innehåll

Skicka in innehåll (oavsett form):

Om du skickar in innehåll eller kreativa uppslag, idéer, anteckningar, bilder, koncept eller annan information (hädanefter ”innehållet”) utgör innehållet Sun-Maids egendom. Inget innehåll kommer att omfattas av tystnadsplikt från Sun-Maids sida och Sun-Maid kan inte hållas ansvarigt för eventuell användning eller offentliggörande av eventuellt innehåll. Du försäkrar och intygar härmed att du har alla nödvändiga rättigheter i och till det innehåll som du skickar in och att innehållet varken inkräktar på tredje parts äganderättigheter eller andra rättigheter eller innehåller information som är ärekränkande, bedräglig eller på något annat sätt olaglig. Dessutom intygar du att du avstår från alla eventuella ideella rättigheter till det innehåll som du lämnar in. (I Sverige inbegriper ideella rättigheter att upphovsmannen har rätt att anges som upphovsman för ett verk och att upphovsmannen har rätt att förhindra att verket ändras.) Utan begränsning av det föregående ska Sun-Maid anses vara ensam innehavare av alla nu kända eller hädanefter befintliga rättigheter till sådant innehåll oavsett form och ska ha rätt att oinskränkt nyttja innehållet för vilket ändamål som helst, kommersiellt eller annat, utan kompensation till den som har skickat in innehållet. Sun-Maid stödjer inte och har ingen kontroll över innehåll som andra skickar till webbplatsen. Innehåll som skickas in till webbplatsen granskas inte alltid av Sun-Maid före publicering och återspeglar inte nödvändigtvis Sun-Maids åsikter eller policyer. Sun-Maid utfäster inga garantier, varken uttryckta eller underförstådda, om innehåll som andra skickar till webbplatsen eller riktigheten eller riktigheten i fråga om något annat innehåll eller material på webbplatsen. Sun-Maid förbehåller sig dock rätten att hindra dig från att skicka in innehåll till webbplatsen och att redigera, ändra och/eller ta bort innehåll av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.

Samtycke till att kontakta dig:

Genom att använda webbplatsen, skicka in en förfrågan eller någon annan begäran om information samtycker du till att vi (eller vid behov behörig tredje part) på din begäran kontaktar dig via telefon, e-post eller på något annat sätt. Samtycket åsidosätter alla eventuella förfrågningar som du tidigare har gjort om att inte kontaktas av Sun-Maid eller eventuell tidigare registrering som du har gjort hos NIX-Telefon eller NIX-adresserat. Om du begär eller ber om information via www.sunmaid.se, eller om du kontaktar Sun-Maid via e-post, brev, fast telefon eller mobiltelefon (direkt eller indirekt), innebär din begäran om telefonkontakt eller annan kontakt ett åsidosättande av tidigare förfrågningar att inte kontaktas enligt ovan, vilket befriar Sun-Maid från ansvar för sådan kontakt enligt nationell lagstiftning, inklusive nationell lagstiftning som genomför EU-direktiv 2002/58/EG om integritet och elektronisk kommunikation.

6.

Ersättning

Du samtycker till att försvara och ersätta Sun-Maid samt till att hålla Sun-Maid, inklusive dess närstående bolag och respektive ledningar, chefer, anställda och uppdragstagare (hädanefter ”närstående parter”), skadeslösa från alla eventuella anspråk och rättsliga åtgärder samt förluster, ansvar och skadeståndskrav, kostnader och utgifter (inklusive rimliga arvoden och –kostnader för juridiskt ombud) som är ett resultat av eller uppstår i samband med a) att material som du publicerar eller på något annat sätt tillhandahåller inkräktar på någon persons upphovsrätt, varumärke, företagshemlighet, mönsterskydd, patent eller annan immateriell rättighet,eller innebär förtal av någon person eller bryter mot dennes rätt vid kommersiell användning av dennes namn och bild eller rätt till integritet; b) eventuella oriktiga framställningar som du gör i samband med din användning av webbplatsen; c) att du inte följer bestämmelserna och villkoren i detta avtal; och d) anspråk gällande ansvar, förlust, skadestånd och/eller utgifter som är ett resultat av eller hör ihop med din åtkomst till och användning av webbplatsen, inklusive information som du har erhållit genom webbplatsen. Oaktat vad som anges ovan förbehåller sig Sun-Maid rätten att på egen bekostnad överta hela svaromålet för och kontrollen av eventuella ärenden som du annars kan bli ersättningsskyldig för, och i så fall åtar du dig att till fullo samarbeta med det försvar som företräder Sun-Maid.

7.

Icke-överlåtbarhet

Din rättighet att använda webbplatsen är inte överlåtbar. Eventuella lösenord eller rättigheter som du har fått för att erhålla information eller dokument är icke-överlåtbar.

8.

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Informationen kan ändras eller uppdateras utan förvarning. Sun-Maid kan även förbättra och/eller förändra de produkter och/eller tjänster som beskrivs i informationen, när som helst och utan förvarning. Åtkomsten till vår webbplats ges tillfälligt och vi kan inte hållas ansvariga om webbplatsen av någon anledning inte skulle vara tillgänglig vid något tillfälle. Vid behov kan vi stänga av åtkomsten till webbplatsen eller stänga ned den på obestämd tid.

INFORMATION FRÅN ELLER GENOM WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT OCH TILLGÄNGLIGT SKICK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING FRISKRIVER SIG SUN-MAID FRÅN ALLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER (INKLUSIVE BLAND ANNAT FRISKRIVNING FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL). DEN INFORMATION OCH DE TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA BUGGAR, FEL, PROBLEM ELLER ANDRA BEGRÄNSNINGAR. SUN-MAID OCH DESS NÄRSTÅENDE PARTER KAN INTE PÅ NÅGOT SÄTT HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIN ANVÄNDNING AV SÅDAN INFORMATION ELLER SÅDANA TJÄNSTER. I SYNNERHET KAN VI INTE HÅLLAS ANSVARIGA VID UNDERLÅTENHET ATT FULLGÖRA TJÄNSTERNA P.G.A. FORCE MAJEURE. SOM EN BEGRÄSNING AV DETTA KAN VI OCH VÅRA NÄRSTÅENDE PARTER INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE SKADEERSÄTTNING FÖR EKONOMISK FÖRLUST, VINSTFÖRLUST, RÄTTSTVIST ELLER LIKNANDE), OAVSETT OM DE BEROR PÅ AVTALSBROTT, BROTT MOT GARANTIN, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), PRODUKTANSVAR ELLER NÅGOT ANNAT, ÄVEN OM VI HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DEN FRISKRIVNING SOM ANGES OVAN ÄR EN GRUNDLÄGGANDE DEL I UPPGÖRELSEN MELLAN SUN-MAID OCH DIG. DENNA WEBBPLATS OCH INFORMATION SKULLE INTE KUNNA TILLHANDAHÅLLAS UTAN SÅDANA BEGRÄNSNINGAR. DE RÅD ELLER DEN INFORMATION SOM DU ERHÅLLER, ANTINGEN MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN, FRÅN WEBBPLATSEN UTGÖR ALDRIG NÅGON ANSVARSFÖRBINDELSE, FRAMSTÄLLNING ELLER GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL.

VI KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM ORSAKAS AV VIRUS PÅ WEBBPLATSEN. VI KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON TYP AV OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE VINSTFÖRLUST) SOM KAN UPPSTÅ FRÅN ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS. SUN-MAID ANSVARAR INTE FÖR OCH INTYGAR INTE NÅGONTING ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN AV, ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV MATERIALET PÅ DENNA WEBBPLATS VAD GÄLLER RIKTIGHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANNAT. VÅR ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG KOMMER UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER ATT HÖGST MOTSVARA DET INKÖPSPRIS SOM DU BETALAR, I FÖREKOMMANDE FALL, FÖR DE VAROR, TJÄNSTER OCH/ELLER DEN INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS UNDER DE TRE (3) MÅNADER SOM FÖREGÅR DEN ÅTGÄRD ELLER DEN UNDERLÅTENHET SOM ORSAKADE SKADAN.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppkommer på grund av vår vårdslöshet och inte heller vårt ansvar för bedrägligt missvisande information eller missvisande information i fråga om grundläggande uppgifter och inte heller annat ansvar som vi inte kan friskriva oss från eller begränsa enligt tillämplig lagstiftning.

9.

Minderåriga

Om du har gett ditt samtycke till att låta ditt minderåriga barn, eller ett barn som du är förmyndare för (en ”minderårig”), använda denna webbplats godkänner du att du ensam kommer att ansvara för a) den minderåriges beteende på Internet; b) att övervaka den minderåriges tillgång till och användning av webbplatsen; och c) följderna av den minderåriges eventuella användning av webbplatsen.

10.

Tjänster från tredje part

Vi ger tillgång till eller marknadsför kommersiella webbplatser från tredje parter (”detaljhandlare”) där du kan köpa vissa varor och tjänster. Du är medveten om att vi inte ligger bakom eller kontrollerar de produkter och tjänster som detaljhandlarna erbjuder. Detaljhandlarna ansvarar för samtliga aspekter i fråga om orderbehandling, leverans, fakturering och kundtjänst. Vi deltar inte i de affärsuppgörelser som du och detaljhandlarna ingår. DU SAMTYCKER TILL ATT ANVÄNDNINGEN AV SÅDANA DETALJHANDLARE SKER PÅ EGEN RISK OCH UTAN ATT VI PÅ NÅGOT SÄTT KAN HÅLLAS ANSVARIGA, VARKEN UTTRYCKLIGEN, UNDERFÖRSTÅTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE GARANTIER GÄLLANDE TITEL, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, SÄLJBARHET ELLER ICKE-INTRÅNG. VI KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA (DIREKTA ELLER INDIREKTA) SKADOR SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED AFFÄRSUPPGÖRELSER MELLAN DIG OCH DETALJHANDLARE ELLER FÖR NÅGON ANNAN INFORMATION SOM FÖREKOMMER PÅ DETALJHANDLARES WEBBPLATSER ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD TILL VÅR WEBBPLATS.

Inkludering av annonser från tredje part på webbplatsen innebär inte någon rekommendation, något godkännande eller någon garanti från Sun-Maids sida angående kvaliteten på de varor/tjänster som marknadsförs eller några andra egenskaper eller kvaliteter i fråga om detaljhandlaren eller dennes varor/tjänster. Du samtycker uttryckligen till att inte förlita dig på några påståenden som görs på denna webbplats vad gäller kvaliteten på de varor/tjänster som marknadsförs. I den utsträckning som önskas ska du göra alla rimliga efterforskningar som krävs angående kvaliteten, tillräckligheten, lagligheten, lämpligheten och förmågan hos detaljhandlarens varor/tjänster att möta dina behov. Detaljhandlaren har inga befogenheter att binda Sun-Maid på något sätt till frågor rörande bland annat garantier, tillräckligheten hos varor och andra angelägenheter.

11.

Tredje parts handelspolicyer

Samtliga regler, policyer (inklusive integritetspolicyer) och driftsrutiner som detaljhandlare tillämpar kommer att gälla för dig medan du besöker sådana webbplatser. Vi ansvarar inte för information som detaljhandlare tillhandahåller. Vi och detaljhandlarna är fristående leverantörer och ingen av parterna har rätt att göra framställningar eller åtaganden å den andres vägnar.

12.

Betalningar

Om du köper något av oss så intygar och garanterar du att i) all kreditinformation som du lämnar är riktig och fullständig; ii) alla kostnader som du ådrar dig kommer att lösas in av ditt kreditkortsföretag; och att iii) du kommer att betala de kostnader som du ådrar dig utifrån de angivna priserna, inklusive tillämpliga skatter.

13.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet, riktigheten eller de åsikter som uttrycks på sådana webbplatser och sådana webbplatsers riktighet eller fullständighet undersöks, övervakas och kontrolleras inte av oss. Inkludering av en länkad webbplats på vår webbplats innebär inte att vi godkänner eller stödjer den länkade webbplatsen. Om du beslutar dig för att lämna vår webbplats och besöka en webbplats från tredje part så sker detta på egen risk.

14.

Policy om upphovsrättsintrång

Sun-Maid förbehåller sig rätten, men inte skyldigheten, att säga upp ditt tillstånd att använda webbplatsen om företaget efter eget gottfinnande fastställer att du deltar i en verksamhet som gör intrång i en tredje parts upphovsrätt, vilket inbegriper påstådda gärningar för första gången eller upprepat intrång, oavsett om materialet eller verksamheten slutligen anses vara en överträdelse eller inte. Sun-Maid anpassar sig efter och lägger sig inte i vanliga tekniska åtgärder som upphovsrättsinnehavare vidtar för att skydda sitt material.

Sun-Maid har upprättat rutiner för att ta emot skriftliga meddelanden om påstådda intrång i upphovsrätten och för att behandla sådana påståenden. Det ombud som har utsetts för att ta emot meddelanden om intrång i upphovsrätten är:

Arvid Nordquist
Ekensbergsvägen 117
Box 1285
171 25 Solna

Tel vxl: +46 8 799 18 00
Epost: info@arvidnordquist.se

Dessutom ska alla skriftliga meddelanden rörande nedsättande kommentarer eller andra aktiviteter som gör intrång i en tredje parts rättighet, oavsett om det rör en upphovsrätt, ett patent, ett varumärke eller någon annan rättighet, skickas till vårt utsedda ombud ovan. Meddelandena måste innehålla all information som följer:

a)

En fysisk eller elektronisk underskrift från en person som är behörig att företräda 1) den som innehar en ensamrätt som intrång påstås ha begåtts mot eller 2) den person som förtalas.

b)

Uppgift om det upphovsrättsligt skyddade verk som påstås ha varit föremål för intrång eller, om fler upphovsrättsliga verk på en enda webbplats täcks av ett enda meddelande, en representativ lista över alla verk på den webbplatsen. Samma gäller för andra typer av material som gör intrång, en lista över sådant material.

c)

Uppgift om det material som anses göra intrång, som är föremål för intrånget eller som anses vara nedsättande och som ska tas bort eller dit tillgången ska blockeras, samt information som anses tillräcklig för att göra det möjligt för oss att hitta materialet.

d)

Tillräcklig information för att göra det möjligt att kontakta dig, såsom adress, telefonnummer och/eller e-postadress.

e)

En redogörelse om att du har god anledning att tro att användningen av materialet på det sätt som klagomålet rör inte tillåts av upphovsrättsinnehavaren eller annan äganderättsinnehavare, dennes ombud eller lagen.

f)

En redogörelse om att informationen i meddelandet är riktig, och att du svär på att du har rätt att företräda en innehavare av en ensamrätt som är föremål för ett påstått intrång eller att företräda en person som förtalas.

15.

Information och pressreleaser

Webbplatsen kan komma att innehålla information och pressreleaser om oss. Även om vi ansåg, vid det datum informationen skapades, ansåg att denna information var riktig, så friskriver vi oss från alla skyldigheter och åtaganden att uppdatera denna information eller eventuella pressreleaser. Information om andra företag än vårt i pressreleaserna eller på annat håll tillhandahålls och stödjs inte av oss.

16.

Friskrivningsklausul rörande medicinsk rådgivning och annan rådgivning

Information och annat material som publiceras på denna webbplats är inte avsedd som rådgivning. Vi friskriver oss därför från allt ansvar som uppstår om du, eller någon annan besökare på webbplatsen eller någon som kan komma att informeras om något innehåll på denna webbplats, förlitar dig/sig på sådan rådgivning.

Webbplatsen ger inte medicinsk rådgivning eller någon annan typ av hälsorådgivning, diagnoser eller behandling. Webbplatsen och dess tjänster, inklusive informationen ovan, ges endast i informationssyfte och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, undersökningar, diagnos eller behandling. Be alltid din läkare eller någon annan kvalificerad anställd inom sjukvården om råd innan du inleder eller ändrar ett nytt träningsprogram eller ändrar din livsstil eller förändrar en befintlig behandling. Vänta inte med att söka vård och bortse inte från medicinsk rådgivning baserat på informationen på denna webbplats. Medicinsk information förändras snabbt och även om Sun-Maid och de som tillhandahåller dess innehåll anstränger sig för att uppdatera webbplatsens innehåll kan viss information vara föråldrad.

17.

Uppsägning

Sun-Maid eller du kan säga upp detta avtal när som helst.

18.

Jurisdiktion och tillämplig lagstiftning

Förutom när något annat anges är allt material på Sun-Maids webbplats endast till för att informera om Sun-Maid. Sun-Maid kontrollerar och driver den här webbplatsen från sitt huvudkontor i Kingsburg, Kalifornien, USA, och gör inga framställningar om att detta material är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser än Sverige. Om du använder denna webbplats från andra platser är du ansvarig för att följa tillämpliga lokala lagar.

I den utsträckning som det tillåts i tillämpliga lagar regleras och tolkas detta avtal enligt lagstiftningen i Kalifornien, USA, oaktat eventuella principer om lagkonflikter. Eventuella konflikter som uppstår med grund i innehållet i detta avtal kommer att avdömas i de federala eller statliga domstolarna i Fresno County, Kalifornien. Om någon del av dessa villkor är olaglig, ogiltig eller icke verkställbar kommer den delen att bedömas som utbytbar och kommer inte att påverka giltigheten och verkställbarheten hos någon av de kvarvarande bestämmelserna. Eventuella bevis för att denna webbplats har använts för olaga syften kommer att överlämnas till polismyndigheterna.

19.

Exportkontroll och övrig internationell information

Om inget annat anges presenteras materialet på denna webbplats endast i syfte att tillhandahålla information om och för att marknadsföra Sun-Maids webbplats och produkter som finns tillgängliga i Sverige. Sun-Maid kan inte garantera att materialet på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Sverige. De som väljer att gå in på den här webbplatsen utanför Sverige gör det på eget initiativ och ansvarar själv för att följa lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar gäller. Den information som Sun-Maid publicerar på Internet kan komma att innehålla hänvisningar eller korshänvisningar till produkter, program eller tjänster från Sun-Maid som inte har offentliggjorts eller finns tillgängliga i ditt land.

Vidare är programvara från den här webbplatsen föremål för amerikanska och internationella exportkontroller. Ingen programvara från webbplatsen får hämtas eller på annat sätt exporteras eller återexporteras A) till (eller till en medborgare eller bosatt i) Kuba, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land mot vars varor USA har utfärdat handelsförbud, eller B) till någon på USA:s finansdepartements lista över särskilt utsedda medborgare eller USA:s handelsdepartements register över beställningar som ska förvägras eller till någon annan förbjuden part. När du använder webbplatsen framhåller och garanterar du att du inte befinner dig i, styrs av, är medborgare i eller är bosatt i något sådant land, och att du inte finns med på någon sådan lista.

20.

Övrigt

Förutom då det är förbjudet enligt lag ska alla eventuella tvister mellan dig och Sun-Maid som uppstår med anknytning till detta avtal slutgiltigt avgöras genom en bindande skiljedom från American Arbitration Association inom ramen för dess regler för kommersiella skiljedomar, genom en skyndsam handläggning. Skiljedomarens/skiljedomarnas dom kan tas upp i alla domstolar med behörig jurisdiktion. Skiljedomaren ska vara en person med allmän yrkeskunskap om det rättsliga och företagsrelaterade innehållet i detta avtal. Skiljedomaren har inte rätt att utfärda böter eller tilldöma straffskadestånd. Skiljedomsförfarandet ska äga rum i Fresno County, Kalifornien, och skiljedomaren ska tillämpa Kaliforniens lagar och tillämpliga bevisregler. Om samtliga parter och skiljedomaren kommer överens om detta kan skiljedomsförfarandet ske per telefon eller skriftligen. Såvida inte skiljedomaren ger andra instruktioner får parterna, deras representanter, övriga deltagare och skiljedomaren inte avslöja att en skiljedom har förekommit eller dess innehåll och utslag. Part får inte, oavsett form, föra talan med anknytning till parternas skyldigheter under detta avtal mot den andra parten senare än ett (1) år från det att föremålet för talan inträffade. Vinnande part har, utöver andra rättigheter under denna bestämmelse, rätt till ersättning för rimliga kostnader för skiljedomsförfarandet och rimliga advokatarvoden för tillvaratagandet av sina rättigheter enligt detta avtal. Oaktat det föregående kan Sun-Maid komma att söka omedelbar ersättning om du begår immaterialrättsintrång enligt avtalet eller bryter mot dina sekretesskyldigheter.

I den utsträckning som något på eller med anknytning till webbplatsen strider mot eller inte stämmer överens med detta avtal så gäller avtalet. Om vi underlåter att göra gällande någon bestämmelse i detta avtal ska detta inte ses som att denna bestämmelse inte gäller eller som att vi avstår från rätten att göra gällande denna bestämmelse.